User Tools

Site Tools


tutorials:arduino:00_arduino_basic:00_led

LED's

Utilitzarem els LED com sortida digital bàsica de l'Arduino.

El programa bàsic blink. Serveix per comprovar el funcionament del Arduino. Podem traure tots els cables i comprovar si funciona:

blinkBasic.ino
void setup() {
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
 delay(1000);            
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
 delay(1000);            
}

La constant LED_BUILTIN, pot substituir-se per 13, que es el pin connectat aquest led

LED externs

Portoboard

Per connectar LED's externs utilitzarem la protoboard o placa de connexions:

Corrent LED, calcul resistencia

Els díodes LED no tenen que superar un cert valor de corrent. Per això cal posar-los una resistència per controlar el corrent. Un excessiu corrent pot fer malbé la sortida de la placa arduino:

Consum d'un diode LED ha d'estar entre 20mA i 30A. L'alimentació es de 5V però cal restar la caiguda de tensió o voltageque es de 1,8V per a LED vermells, grocs i taronja i de 3,2V per als blancs, blaus, verds, rosa, Ultraviolat(UV).

8-o Exercici 1: Emplena les següents taules una per un corrent de 20mA i l'altra per un corrent de 30mA

Per a 20mA
Voltatge d'alimentació Vf=1.8V Vf=3.2 V
3.3 V
5 V
9 V
12 V
Per a 30mA
Voltatge d'alimentació Vf=1.8V Vf=3.2 V
3.3 V
5 V
9 V
12 V

També podem posar leds en serie i en paral·lel.

El Led te polaritat per això te una pota mes llarga que l'altra

 • La + llarga es el + (te una forma redona) = ànode
 • La - llarga es el - (te una forma plana) = càtode

Cal no passar mai del corrent suportat per la sortida d'arduino

 • Max corrent sortida 40mA
 • Max corrent VCC i GND 200mA (el USB dona 500mA)
 • Els GND poden absorbir(sink) fins 400mA

Al kit utilitzarem resistències de 220 ohm. Hi ha dues formes de saber quina resistència tinguem, amb el sistema de colors o amb un tester.

No poseu LED sense resistència podeu trencar el LED o la sortida del Arduino

8-O Exercici 2: Quins colors tindrà la resistència de 220 ohms? I una de 10K ohms?

8-O Exercici 3: Amb el tester.

a. Mesura la resistència. (Que ha de ser de 220 ohms).

b. Mesura del voltatge entre borns de la resistència i calcula el corrent per la llei d'ohm. Es correcta, està entre 20mA i 30mA?

Voltatge resistència =

Corrent resistència =

c. Quina caiguda de voltatge del díode?

Voltatge díode =

d: Voltatge total =

Utilitzant el programa fritzing fem l'esquema de connexions:

8-O Exercicis:

4. Led intermitent a la sortida 7

5. Led intermitent a la sortida 8

6. Dos leds a la sortida 8 i a la sortida 7.

a. Els dos intermitents a la vegada

b. Intermitents però un després de l'altre

7. Els dos a la vegada però en temps diferents un cada segon i altre cada 50ms.

tutorials/arduino/00_arduino_basic/00_led.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)