User Tools

Site Tools


tutorials:arduino:00_arduino_basic:02_objectes

Programació orientada a objectes

La resolució del problema dels dos led's que tenen intermitència en temps diferents, Es un exemple molt bo per aprendre com funciona la programació orientada a objectes i com pot simplificar el programa que podria quedar així:

#include "Timer.h"           //http://github.com/JChristensen/Timer

const int LED1 = 8;          
const int LED2 = 9;          
const unsigned long PERIOD1 = 1000;  
const unsigned long PERIOD2 = 10000;  
Timer t;                

void setup(void)
{
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  t.oscillate(LED1, PERIOD1, HIGH);
  t.oscillate(LED2, PERIOD2, HIGH);
}

void loop(void)
{
  t.update();
}

Opció 1 Utilitzant una llibreria ja feta

Este es el gran avantatge del software lliure. Les llibreries compartides, jo puc fer una llibreria i altre utilitzar-la sense entrar en detalls de com funciona.

https://github.com/JChristensen/Timer , timer_ard_lib.zip

Aquesta llibreria es prou potent permet funcions a part del t.oscillate que fa un intermitent o métodes com t.every que pode executar una accio cada x temps, t.after, i també t.stop(id_temp). Cada temporitzador te un id, podem veure un exemple a dintre de la mateixa llibreria kitchen_sink.

Instal·lació llibreria .zip

Per instal·lar una llibreria .zip hem d'anar a Esbos/inclu llibreria/afegir llibreria zip, la descomprimirà i l'afegira a la carpeta de treball(propietats/carpeta de treball) libraries.

Opció 2 Fer la nostra llibreria

No sempre ens serveix al 100% la llibreria d'altra persona. A més les meves llibreries tambe poden servir als demes, podem penjar-les al github. Algú podria ajudar-nos a millorar-les…

Però sobretot perquè aprendre una mica de programació de llibreries, programció orientada a objectes ens ajudarà a saber programar i utilitzar les llibreries dels altres.

tutorials/arduino/00_arduino_basic/02_objectes.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)