User Tools

Site Tools


tutorials:arduino:00_arduino_basic:06_repas

Exercicis de repàs

L'aprenentatge ha de ser progressiu i no sempre es fàcil trobar l'equilibri entre l'estrès i l'avorriment.

Emplena el següent quadre

El que volem fer es: Com ho escriuríem amb el llenguatge Arduino C/C++
Quina es la funció que s'executa només una vegada?
Quina es la funció que s'executa infinitament?
Com configurem el pin 3 com sortida(LED)?
Com definim la variable “coord_X” com a enter i valor inicial 0?
Com configurem el pin 4 com a entrada(Polsador sense resistència)?
Com engeguem el LED del pin 7?
Com aturem el LED del pin 8?
Com comprovem si l'entrada al pin 5 està en HIGH?
Com comprovem si l'entrada al pin 5 està en LOW?
Com comprovem si l'entrada al pin 5 NO està en LOW?
Com esperem 3 segons sense fer res?
Com comprovem si l'entrada 5 està a HIGH i l'entrada 6 està a LOW?
Com comprovem si l'entrada 5 està a HIGH o l'entrada 6 està a LOW?
Com assignem a la variable temps el valor actual del temps en millisegons?
Com definiríem la variable “b” del tipus byte, sense cap valor inicial?
Com definiriem la variable “x” del tipus enter, amb valor inicial 25
Com li sumariem 1 a la variable b cada vegada que passes pel loop?
Com engegariem el led 13 una vegada arribes al valor exacte de 125?
Com engegariem el led 13 una vegada a un valor major de 125?
Si la variable b fos byte i tingues de valor 225 i li sumen 1. Quin valor tindrà?

Qüestions tipus test:

Quina línia configuraria el pin7 una sortida(led)?
 a) pinMode(7, OUTPUT_PULLUP);
 b) pinMode(7, INPUT);
 c) pinMode(7, OUTPUT);
 d) cap resposta es correcta
 
Quina línia configuraria el pin7 una entrada
polsador sense resistència externa PULLUP)?

 a) pinMode(7, OUTPUT_PULLUP);
 b) pinMode(7, INPUT);
 c) pinMode(7, OUTPUT);
 d) cap resposta es correcta

Si el valor de x es 134, S'engegara el LED 
si executem la següent instrucció?

if (x>134) digitalWrite(13,HIGH);

 a) Si
 b) No
 
El pin 5 es un polsador(PULLUP). 
I el pin 7 es una sortida. 
La sortida romandrà activada mentre el polsador 
no estigui polsat.

 a) if (digitalRead(5)==LOW) digitalWrite(7, HIGH);
 b) if (digitalRead(5)==HIGH) digitalWrite(7, LOW);
 c) if (digitalRead(5)==LOW) digitalWrite(7, LOW);
 d) if (digitalRead(5)==HIGH) digitalWrite(7, HIGH);
tutorials/arduino/00_arduino_basic/06_repas.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)