Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:arduino:05_arduino_motors:10_encoder

encoder tacometre

Programa encoder amb LED-LDR i un disc amb una perforació per volta.

Calibrar primer el LED-LDR, que A0>400 sigui ilumunat i A0<400 sigui no iluminat(iluminat=0).

calibraLED-LDR
void setup() {
pinMode(A0,INPUT);
Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 Serial.println(analogRead(A0));
 delay(250);
}
Quant major sigui la diferencia entre iluminat i no iluminat millor(LED Groc)

I aquí el programa, pel port serie podem enviar el byte que regula la sortida PWM que regula la tensió del motor i podem veure les rpm i els volts, podem traure diversos punt i dibuixar la corba tensió-velocitat.

encoder_tacometre.pde
  int valorMigIluminacio=400;
  int VoltsMotor=180;
  int iluminat=0; 
  int lecturaAnalogica=0;
  int temps=0;
  float rpm;
  unsigned long primer_temps=0;
  unsigned long segon_temps=0;
  unsigned long interval=0;
  bool primera_vegada=true;
  unsigned long noDelayMillis = 0;
  const long noDelayInterval = 1000; 
 
  void setup() {
   pinMode(9,OUTPUT);
   pinMode(A0,INPUT);
   Serial.begin(9600);
  }
 
  void loop() {
   if (Serial.available()) {
    VoltsMotor=Serial.parseInt();
   } // INVIAR UN VALOR ENTRE 100 i 200 (byte)
   analogWrite(9,VoltsMotor); 
   lecturaAnalogica=analogRead(A0);
   // primera vegada que s'engega
   if (iluminat==0 && lecturaAnalogica>valorMigIluminacio && primera_vegada){
   primer_temps=millis();
   iluminat=1;
   primera_vegada=false;
  }
   // segona vegada que s'engega
  if (iluminat==0 && lecturaAnalogica>valorMigIluminacio && !primera_vegada){
   segon_temps=millis();
   iluminat=1;
   interval=segon_temps-primer_temps;
   primera_vegada=true;
   }
   if (iluminat==1 && lecturaAnalogica<valorMigIluminacio) {
   iluminat=0;
   }
   // enviament cada segon sense delay
   unsigned long currentMillis = millis();
   if (currentMillis - noDelayMillis >= noDelayInterval) {
    noDelayMillis = currentMillis;
    rpm = 1.0/float(interval)*60*1000;
    // Serial.println(lecturaAnalogica);
    if(rpm>100 && rpm<5000){
    Serial.print("rpm= ");Serial.println(rpm);
    Serial.print("V= ") ;Serial.println((float)VoltsMotor*5/255);
   } else Serial.println("no lectura");
 
  }
  }

Afegir dos polsadors o la posibilitat d'enviar la velocitat pel port serie per variar la tensió(PWM) per tant la velocitat.

La tensió aplicada al motor PWM es dificil de mesurar, han de ser mesuradors TrueRMS, o oscil·loscopi+operacions matemàtiques

Altre tacòmetre, aquest amb un emissor receptor infrarojos, per a un torn(lathe). https://www.hackster.io/TonyScarp/arduino-ir-lathe-tachometer-500733

// Tachometer_For_Lathe_IR
// Display RPM rate of lathe spindle

// Uses:
// Arduino Nano V 3.0
// OSOYOO IR Infrared Sensor (available on Amazon)
// IM162 LCD Display (similar ones available on Amazon)

// Include the LCD and Timer library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimerOne.h>

// Initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 4, d7 = 3;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// RPM values to track
const int IRSensorPin = 2; // the number of the IR sensor input pin
const int ledPin = 13;     // the number of the LED pin on Nano
int ledState = HIGH;      // the current state of the output pin

// Note: This program was used at one time with a reed relay, for a bicycle cadence counter,
//    but it works all right with the input from the IR sensor. 
//    If I need to reuse it, all variables are still in place.
int inputState;             // the current state from the input pin
int lastInputState = LOW;    // the previous InputState from the input pin
long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 5;    // the debounce time; increase if the output flickers
long time;
long endTime;
long startTime;
int RPM = 0;
//int lnCount = 0;    // counter for averaging RPM
//int avgRPM = 0;   // averaging total

//long voltage = 0;      // Value read from the pot
//long outputValue = 0;  // Value output to the PWM (analog out)
//int speedVal = 0;
//long rpm50 = 833333;
//volatile unsigned long cadTime = 0; // use volatile for shared variables
//long timeC, endTimeC, startTimeC;
//int RPMC = 0;
float lnTime = 0;
//int speakerPin = 10;
//int lowRate;
//int hiRate;
//int potPin = A0;        //Analog in pin 0
//int switchValPin = A1;   //Analog in pin 1

// ---------------------------------------------------------------
void setup(void) {
 pinMode(IRSensorPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, ledState);
 
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin(16, 2); // Initialize LCD

 // Startup text on display
 lcd.clear();
 lcd.print("LATHE IR.");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("TACHOMETER");
 delay(2000);

 endTime = 0;
 Timer1.initialize(1000000); // Set the timer to 60 rpm, 1,000,000 microseconds (1 second)
 Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // Attach the service routine here

}

// ---------------------------------------------------------------
void loop(void) {
 time = millis();
 int currentSwitchState = digitalRead(IRSensorPin);

 if (currentSwitchState != lastInputState) {
  lastDebounceTime = millis();
 }

 if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  if (currentSwitchState != inputState) {
   inputState = currentSwitchState;
   if (inputState == LOW) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    calculateRPM(); // Real RPM from sensor
    ledState = !ledState;
   }
   else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
   }
  }
 }
 lastInputState = currentSwitchState;
}

// ---------------------------------------------------------------
void calculateRPM() {
 startTime = lastDebounceTime;
 lnTime = startTime - endTime;
 RPM = 60000 / (startTime - endTime);
 endTime = startTime;
}

// --------------------------
// Custom ISR Timer Routine
// Timer set to rpm, see above
// --------------------------
void timerIsr()
{
 // Print RPM every second
 // RPM based on timer
 Serial.println("---------------");
 time = millis() / 1000;
 Serial.print(time);
 Serial.print(" RPM: ");
 Serial.println(RPM);

 lcd.clear();
 lcd.print("SPINDLE SPEED");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(RPM);
 lcd.setCursor(6,1);
 lcd.print("RPM");
 delay(500);
 RPM = 0;
}

// ---------------------------------------------------------------
tutorials/arduino/05_arduino_motors/10_encoder.txt · Darrera modificació: 2020/06/02 17:21 (edició externa)