Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:arduino:05_arduino_motors:11_encoder_r

Encoder amb reductor

Era molt millorable el circuit encoder, posant un motor cc amb reductor i un encoder que portés ja els leds i un opereacional de filtre….

Ara cal fer unes peces per posicionar-los: encoder_wheel_and_photointerrupter_holder_for_yellow_dc_gear_motor.zip

Aquesta versió es massa petita aquí un configurable:

customizable_optical_encoder.zip

Exercici

Aquest es un exemple amb interrupcions i pantalla LCD. El motor segurament l'acciona altre Arduino, i aquest es nomes un tacòmetre amb LCD.

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

volatile uint32_t rot; // rotation count
unsigned long measureTime = 0;

void setup() {
 pinMode(10, INPUT); // for LCD shield
 pinMode(2, INPUT);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("  Tachometer  ");
 delay(500);

 attachInterrupt(0, addRotation, RISING);
}

void addRotation() {
 rot++;
}

void loop() {
 delay(1000);

 noInterrupts();
 uint32_t rpm = rot * 60000 / (millis() - measureTime);
 rot = 0;
 measureTime = millis();
 interrupts();

 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(rpm);
 lcd.print(" RPM    "); 
}

El problema que pot tenir la interrupció es que al ser tant ràpida i sensible detecti mes flancs dels que tingui. Com cometen aquí: https://androminarobot-english.blogspot.com/2017/03/encoder-and-arduinotutorial-about-ir.html, que sembla quadrada però que si fas un zoom es veuen escalons, pot poser-se un condensador o un filtre (debounce) programat.

/// Variables //////////////////
int encoder_pin = 2;       //Pin 2, donde se conecta el encoder    
unsigned int rpm = 0;      // Revoluciones por minuto calculadas.
float velocity = 0;         //Velocidad en [Km/h]
volatile byte pulses = 0;    // Número de pulsos leidos por el Arduino en un segundo
unsigned long timeold = 0; // Tiempo 
unsigned int pulsesperturn = 20; // Número de muescas que tiene el disco del encoder.
const int wheel_diameter = 64;  // Diámetro de la rueda pequeña[mm]
static volatile unsigned long debounce = 0; // Tiempo del rebote.
//// Configuración del Arduino /////////////////////////////////////////////////////////
void setup(){
  Serial.begin(9600); // Configuración del puerto serie 
  pinMode(encoder_pin, INPUT); // Configuración del pin nº2
  attachInterrupt(0, counter, RISING); // Configuración de la interrupción 0, donde esta conectado. 
  pulses = 0;
  rpm = 0;
  timeold = 0;
 Serial.print("Seconds ");
 Serial.print("RPM ");
 Serial.print("Pulses ");
 Serial.println("Velocity[Km/h]");}
//// Programa principal ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 void loop(){
  if (millis() - timeold >= 1000){ // Se actualiza cada segundo
   noInterrupts(); //Don't process interrupts during calculations 
   // Desconectamos la interrupción para que no actué en esta parte del programa.
   rpm = (60 * 1000 / pulsesperturn )/ (millis() - timeold)* pulses; // Calculamos las revoluciones por minuto
   velocity = rpm * 3.1416 * wheel_diameter * 60 / 1000000; // Cálculo de la velocidad en [Km/h] 
   timeold = millis(); // Almacenamos el tiempo actual.
   Serial.print(millis()/1000); Serial.print("    ");
   // Se envia al puerto serie el valor de tiempo, de las rpm y los pulsos.
   Serial.print(rpm,DEC); Serial.print("  ");
   Serial.print(pulses,DEC); Serial.print("   ");
   Serial.println(velocity,2); 
   pulses = 0; // Inicializamos los pulsos.
   interrupts(); // Restart the interrupt processing // Reiniciamos la interrupción
  }
 }
////Fin de programa principal /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////Función que cuenta los pulsos buenos ///////////////////////////////////////////
 void counter(){
 if( digitalRead (encoder_pin) && (micros()-debounce > 500) && digitalRead (encoder_pin) ) { 
 
// Vuelve a comprobar que el encoder envia una señal buena y luego comprueba 
// que el tiempo es superior a 1000 microsegundos y vuelve a comprobar que la señal es correcta.

    debounce = micros(); // Almacena el tiempo para comprobar que no contamos el rebote que hay en la señal.
    pulses++;} // Suma el pulso bueno que entra.
    else ; } 

Encoder + suport

L'encoder l'he trobat a thigiverse, i en format scad, al que he canviat alguns valors.

Fer el Render abans de exportar el .stl optical_encoder_amida_3.scad.zip

Per al supoort l'he fet amb freecad: suport_3.fcstd.zip (No està comprimit nomes li he canviat el nom.)

Aqui els dos junts suport_encoder_tot.zip

tutorials/arduino/05_arduino_motors/11_encoder_r.txt · Darrera modificació: 2020/12/29 23:15 per crevert