Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:electronica:00_potencia_teoria

01_calculs_de_potecia.pdf

Potencia

La potencia com a comcepte fisic es difineix com:

$ Potencia = \frac{Energia}{temps} $

Potencia en Watts, temps en segons, energia en Joules.

En electricitat l'energia es sol donar en Wh (1 Wh = 3600 J)

La potencia en electricitat te diferents variants:

Potencia instantània

$ p(t)=v(t) \cdot i(t) $

En cada instant, en cada valor del temps t, tinguem un valor de potencia.

Els valors de la tensio, i del corrent varien al llarg del temps.

Potencia mitja(activa)

Podem traure la potencia mitja també anomenada real o activa es a dir watts(W)

Es defineix com:

$ P_{mitja(activa)}=\frac{\int_0^T v(t) \cdot i(t) \cdot dt}{T} $

on T s'anomena període, les ones elèctriques solen ser periòdiques, es repeteixen al temps amb una certa freqüència f.

La relació entre tensio i freqüencial es : $ T =\frac{1}{f} ~~~~ f = \frac{1}{T} $

així que el temps màxim podriem dir que es T i dt son el diferencial de temps, o també anomenat el increment de temps en que dividim el periode T, quan més valors agafen mes exactes seran els calculs o mesures

Potencia aparent (VA)

Es mesura o es calcula com una multiplicacio dels valors RMS de la intensitat i voltatge, l'unitat es el volt-amper (VA).

$ P_{aparent} = V_{RMS} \cdot I_{RMS} $

Tensió RMS

Si una alimentacio de tensió es alterna el valor mig es 0 perqué es la meitat positiva i l'altra negativa, per evitar aquesto l'elevem al cuadrat i despres traiem la rel quadrada

 V_{RMS} = \frac{1}{T} \cdot \sqrt{\int_0^T v^2(t) dt}

Ones senoidals

Recordem que la freqüencia es la inversa del periode (T), i que una ona periodica es aquella que es repeteix constantanment amb una certa freqüencia o vegades per segon.

 v(t) = \sin ( 2 \pi f*t)

sin en radians, cas de un desfasament del angle tambe amb radians per exemple $\frac {2*\pi}{8} $

aixi una bobina que endarrereix el corrent podria tindre la següent expressio:

 i(t) = \sin ( 2 \pi f*t - \frac {2*\pi}{8})

Factor de Potencia

Una vegada tinguem la potencia mitja o activa i la potencia aparent ja podem calcular el factor de potencia com:

$ factor~de~potencia~(fdp) = \frac{Potencia~activa~o~mitja}{Potencia~aparent} $

Calculs

La forma mes senzilla de fer aquests calculs es mitjançant un full_de_calcul.

Altra forma seria amb un lleguatge de programació.

De tota manera la forma que normalment s'utitiliza, la simulació, que es molt potent però on no es veuen els processos de calcul. Que pense son importants saber que hi ha a sota d'un programa de simulació. Es una mica el veure la partitura d'una obra musical, o el codi font d'un programa.

També, una vegada més gràcies als dispositius oberts i lliures com l'arduino poden fer una mena de tester_rms, on podrem implementar les operacions matemàtiques de la definició de potència, mitjançant algoritmes.

tutorials/electronica/00_potencia_teoria.txt · Darrera modificació: 2020/06/02 17:21 (edició externa)