Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:processing:30_raster

get

Amb get(x,y) obtens el valor del color del pixel x,y (un int). Exemple sencill:

void setup(){
size(400,300);
}
void draw(){
background(0);
int y=mouseY;
fill(100,0,0);
ellipse (40,40, 50,50);
color c=get(mouseX, mouseY);
println(c);
if  (c==#640000) println("cercle");
}

RASTERIZE

Trobat a aquest blog https://timrodenbroeker.de/rasterizer/ com amb molt poques lines fa un raster d'una imatge i la fa a punts, es un efecte visual molt interesant, de fet l'utilitza per al seu perfil d'instagram: https://www.instagram.com/tim_rodenbroeker/. L'instagram ….:-\

Aquí el video un ho explica:

I aquí el codi:tim_rodenbroeker_rasterize.zip

// Code based on my rasterization-tutorial 
// https://timrodenbroeker.de/rasterize
// Enjoy! :-)
// Tim Rodenbröker 
// 2019 

PImage img; 

void setup() {
 size(500, 500);
 img = loadImage("venus.jpg");
 img.resize(500, 500);
}

void draw() {
 background(255);
 fill(0);
 noStroke();
 float tiles = mouseX/10;
 float tileSize = width/tiles;
 translate(tileSize/2,tileSize/2);
 for (int x = 0; x < tiles; x++) {
  for (int y = 0; y < tiles; y++) {
   color c = img.get(int(x*tileSize),int(y*tileSize));
   float size = map(brightness(c),0,255,tileSize,0);  
   ellipse(x*tileSize, y*tileSize, size, size);
  }
 }
}

Sembla mentida que un codi tant petit pugui fer un raster a una imatge.

Amb requadres en compte de punts

tutorials/processing/30_raster.txt · Darrera modificació: 2020/11/30 01:20 per crevert