User Tools

Site Tools


tutorials:robots:00_definicio

Que es un robot?

Exercici 1: Defineix robot. Com els classificaries?

Mes important que les articulacions, la visió artificial, amb tensorFlow(permet programar CPU i GPU), i JetsonNano(JetMax), nvidia te els millors GPUs(Processament en paral·lel, per aixó s'utilitzen en cryptomineria)

No ha hi que pensar que els robots trauran la feina a la gent. Els robots facilitaran les feines i de fet la construcció de robots donarà feina. Els robots seràn col·laboratius cobots, ajudaran en les tasques on una persona no pot arribar vegem-ne un exemple:

tutorials/robots/00_definicio.txt · Last modified: 2021/09/20 23:23 by crevert