User Tools

Site Tools


tutorials:robots:05_classificacio

Classificació

Index:

Classificació tinguen en compte la tecnologia bàsica emprada(una de les possibles, de fet hi molts tipus de classificacions i subclassificacions)

  1. Manipuladors: Serie o Paral·lel
  2. Mòbils: Rodes o articulacions
  3. Amb servos o sense servos(pas a pas)
  4. Amb IA sense IA
  5. Lliures(hardware i software lliure) o propietaris(depens d'una marca)

Manipulador serie: es com un “braç”, que te una articulació rere l'altra, al estar una articulació rere l'altra(serie) la posició final de la segona depèn també de la primera articulació.

Manipulador paral·lel: te diferents “braços”, de forma que la posició de cadascuna se les articulacions es independent del l'altra.

Servo: Entenem per servo que conec la posició del motor, te realimentació de posició. Si desconeguem la posició actual es que no te servo(realiemtació)

IA Inteligencia Artificial: No executa un programa, te un sensors actua amb els que rep dels sensors, inclús pot aprendre a reconeixer objectes, situacions…

Lliures, podem descarregar-nos el software, fabricar el hardware fer les modificacions necessitares. per a la nostra aplicació.

A aquest article, Informe Robòtica Catalunya, a més de donar una idea actualitzada de la situació de la robòtica a Catalunya fa una classificació dels robots amb diferents punts de vista. Com passa a la definció la classificació de robots pot fer-se des de molts punts de vista.

Que es la IA, i el Machine Learning?

Manipiladors-cnc (industria)

Una menció especial per l'ús a la mecatrónica son el robots manipuladors, i de cnc per el seu us en els processos de fabricació industrials.

Un es necessari fer un estudi dels possibles moviments, de la programació de la seva interacció amb el entorn, els més importants son:resumrobotsmoltboresumit.pdf

 Cartesià, cilíndric, esfèric, SCARA, articulat(braç), paral·lel(Delta).

Segons l'associació francesa de robotica industrial(AFRI), tinguem els següents tipus de robots:

Tipus A Manipulador amb control manual o telecomandament
Tipus B Manipulador automàtic amb cicles preajustats, regualció amb finals de cursa, control amb PLC, accionament neumàtic, electric o hidraulic
Tipus C Robot programable amb trajctoria continua o punt a punt. No te coneixement del seu entorn.
Tipus D Robot que pot adquirir dades del seu entorn, readaptant la tasca en funció d'aquests.

Classificació per generacions:

1 Generació Repetix el programa seqüencialment. No te en compte les posibles alteracions de l'entorn
2 Generació
3 Generació La programació es fa mitjançant llenguatge natural. Posseïx la capacitat de la planificació automàtica de les tasques.
tutorials/robots/05_classificacio.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)