User Tools

Site Tools


tutorials:robots:07_mecanica

Característiques més importants dels robots industrials

Les característiques mes rellevants son les mecàniques perquè ens indicaran e que son capaços de fer: resumrobotsmoltboresumit.pdf

Area de treball

Graus de llibertat/eixos/tipus

Capacitat de carrega

Velocitat

Precisió/repetició(jocs backslash)

Tipus/dificultat de programació, PTP(punt a punt), trajectoria, textual, guiada. Simulació…(Obert/Tancat(propietari), compatible ROS, )

Integració amb altres sistemes/Col·laboratius) (PLC, SCADA, Visions Artificials, Col·laboratius)

cost(serà la suma de tot l'anterior)

Estructura dels Mecànica

tutorials/robots/07_mecanica.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)